Kvaliteta vode za piće

Kvaliteta vode iz distributivne mreže kontrolira se sukladno zakonskim propisima dva puta mjesečno po šest uzoraka, odnosno 144 uzorka vode godišnje.

Kvaliteta sirove vode, odnosno vode prije dezinfekcije, kontrolira se dva puta godišnje, odnosno 18 uzoraka godišnje na više parametara nego voda iz mreže – sve sukladno zakonskoj regulativi.

Broj i učestalost uzimanja uzoraka, parametri te njihove maksimalno dozvoljene vrijednosti (MDK) propisane su Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13) i Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13).

Dezinfekcija vode obavlja se na svim vodozahvatima, a koriste se slijedeće tehnologije:

  • Klor dioksid – za vodozahvat Košna voda i skupinu vodozahvata u Pazarištima (Ričina, Pećina, Odra, Domićuša i Muharov jarak – cjevovod DN 280 mm)
  • Plinski klor – vodozahvat Mrđenovac u Metku (tekući klor u bocama) i vodozahvat Vriline u Trnovcu (plin dobiven elektrolizom kuhinjske soli)
  • Natrijev hipoklorit – za vodozahvat Vrbas u Bužimu i skupinu vodozahvata u Pazarištima (Odra, Domićuša i Muharov jarak – cjevovod DN 110 mm)

Dezinfekcija se obavlja kontinuirano i svi postupci su automatizirani, te je isključen faktor čovjek.


 Dolje možete pogledati tablice parametara i njihovih maksimalno dopuštenih koncentracija (MDK) - Monitoring izvorišta i Monitoring vode iz vodoopskrbne mreže

Monitoring izvorišta: Mikrobiološki pokazatelji

Tablica 1. Mikrobiološki pokazatelji

Pokazatelj

Jedinice voda za piće

MDK

Escherichia coli (E.Coli)

broj/100 ml

0

Enterokoki

broj/100 ml

0

Clostridium perfringens (uključujući spore) 

broj/100 ml

0

Pseudomonas aeruginosa 

broj/100 ml

0

Enterovirusi

broj/5000 ml

0

Monitoring izvorišta: Kemijski parametri

Tablica 2. Kemijski parametri

Pokazatelj

Jedinice

MDK

Akrilamid

µg/l

0,10

Antimon

µg/l

5,0

Arsen

µg/l

10 

Benzen

µg/l

1,0

Benzo(a)pyrene

µg/l

0,010

Bor

mg/l

1,0

Bromati

µg/l

10

Kadmij

µg/l

5,0

Krom

µg/l

50

Bakar

mg/l

2,0

Cijanidi

µg/l

50

1,2-dikloroetan

µg/l

3,0

Epiklorhidrin

µg/l

0,10

Fluoridi

mg/l

1,5

Olovo

µg/l

10

Živa

µg/l

1,0

Nikal

µg/l

20

Nitrati

mg/l

50

Nitriti

mg/l

0,50

Pesticidi

µg/l

0,10

Pesticidi ukupni

µg/l

0,50

PAH

µg/l

0,10

Selen

µg/l

10

Suma tetrakloreten i trikloreten

µg/l

10

THM – ukupni

µg/l

100

Vinil klorid

µg/l

0,50

Klorit

µg/l

400

Klorat

Otopljeni Ozon

µg/l

µg/l

400

50

Monitoring izvorišta: Indikatorski parametri

Tablica 3. Indikatorski parametri

Pokazatelj

Jedinice

MDK

Aluminij

µg/l

200

Amonijak

mg/l

0,50

Barij

µg/l

700

Berilij

µg/l

Boja

mg/PtCo skale

20

Cink

µg/l

3000

Detergenti – anionski

µg/l

200,0

– neionski

µg/l

200,0

Fenoli (ukupni)

µg/l

Fosfati

µg/l

300

Kalcij

mg/l

Kalij

mg/l 

12

Kloridi

mg/l

250,0

Kobalt

µg/l

Koncentracija vodikovih iona

pH jedinica

6,5-9,5

Magnezij

mg/l

Mangan

µg/l

50,0

Ugljikovodici

µg/l

50,0

Miris

bez

Mutnoća

NTU

4

Natrij

mg/l

200,0

Okus

bez

Silikati

mg/l

50

Srebro

µg/l

10

Sulfati

mg/l

250,0

Temperatura

oC

25

TOC

mg/l

Bez značajnih promjena

Ukupna tvrdoća

CaCO3 mg/l

Ukupne suspenzije 

mg/l

10

Utrošak KMnO4

O2 mg/l

5,0

Vanadij

V µg/l

5,0

Vodikov sulfid

bez

Vodljivost

µS/cm /20 oC

2500

Željezo

µg/l

200,0

Broj kolonija 22˚C

Broj/ 1 ml

100

Broj kolonija 37 ˚C

Broj / 1 ml

20

Ukupni koliformi

broj/100 ml

RADIOAKTIVNOST

Tricij

100

Bq/l

Monitoring vode iz vodoopskrbne mreže: Obavezni parametri ispitivanja prerađene vode

Monitoring vode iz vodoopskrbne mreže

Pokazatelj

Jedinice

MDK

Fizikalno-kemijski

Amonijak

mg/l NH4+

0,50

Boja

mg/PtCo skale

20

Vodljivost

µS/cm /20 °C

2500

Koncentracija vodikovih iona

pH jedinica

6,5-9,5

Miris

bez

Mutnoća

NTU

4

Nitriti

mg/l NO2-

0,50

Okus

bez

Kloridi

mg/l

250,0

Nitrati

mg/l NO3-

50

Utrošak KMnO4

O2 mg/l

5,0

Slobodni klor

mg/l Cl2

0,5

Temperatura

oC

25

Mikrobiološki

Escherichia coli (E.Coli)

broj/100 ml

0

Ukupni koliformi

broj/100 ml

0

Enterokoki

broj/100 ml

0

Broj kolonija 22˚C

Broj/ 1 ml

100

Broj kolonija 37 ˚C

Broj / 1 ml

20

Pseudomonas aeruginosa 

broj/100 ml

0