Usluga pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda

Na osnovu provedenog javnog natječaja, raspisanog i objavljenog na internetskim stranicama javnog isporučitelja, USLUGA d.o.o. je sklopila ugovor o javnoj usluzi pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje na području Grada Gospića i Općine Perušić.

Naziv vršitelja usluga pražnjenja i odvoza iz septičkih i sabirnih jama Narudžba i informacije

LISAC d.o.o.

Kneza Jerka Rukavine 11, 53000 Gospić,

OIB: 34873585238

Narudžbe na tel:

098/756-054

Nazvati 2-3 dana prije pražnjenja radi dogovora.

Cjenik usluge pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda:

.
.

Naručitelj (fizička ili pravna osoba) plaća uslugu direktno vršitelju usluge.

Ukoliko na Vašem području postoji izgrađen i u uporabi je javni sustav odvodnje, pozivamo sve vlasnike i druge zakonite posjednike građevine da priključe svoju građevinu na javni sustav odvodnje i pročišćavanja.