Skupština i Nadzorni odbor

Skupština

Skupštinu društva USLUGA d.o.o. čine predstavnici vlasnika - gradova i općina.

Predsjednik skupštine društva USLUGA d.o.o. je Ivica Tomljenović, ing.

Vlasnička struktura

Vlasničku strukturu društva čine sljedeće jedinice lokalne i regionalne samouprave:

Član društva

OIB

Udio

1. Grad Gospić

22538763965

77,76 %

Ivica Tomljenović, ing.

Božo Marković, mag. iur.

Andrijana Miloš, mag. iur.

Nikolina Radošević

Antonio Tonković

Jadranko Lulić

2. Općina Perušić

29305600567

22,24 %

Mihael Kurteš, mag. oec.

Nada Marijanović, mag. ing. silv.

Josipa Kolak, mag. oec.

Nadzorni odbor

  1. Bruce Yerkovich - predsjednik
  2. Luka Kasumović, dipl. ing. - član
  3. Mile Uremović, dipl. ing.stroj. - član