Sustav javne odvodnje

SUSTAV JAVNE ODVODNJE OTPADNIH VODA

Izgrađena su tri neovisna sustava javne odvodnje otpadnih voda – u Gospiću, Ličkom Osiku i Perušiću.

Gospić

Kanalizacija Gospic
Kanalizacija Gospic

Gospić - Grad Gospić kao županijsko središte još uvijek nema u potpunosti izgrađen kanalizacijski sustav, kao sastavni dio nužnog urbanog standarda. Sustav odvodnje komunalnih otpadnih voda je mješovitog i razdjelnog tipa i sastoji se od odvodnje sanitarnih otpadnih voda i oborinskih voda duž mjesnih prometnica, putem parcijalnih, otvorenih, sabirnih kanala i slivnika sa rešetkama. Ukupna dužina uređene javne kanalizacije na području grada Gospića iznosi oko 20 km. Izgrađeno je i 6 crpnih stanica koje se nadziru i upravljaju putem nadzorno – upravljačkog sustava (NUS). Sve imaju sigurnosni ispust i to 5 crpnih stanica ima sigurnosni ispust u vodotok Novčicu, a jedna u vodotok Bogdanicu. Sakupljene komunalne otpadne vode ispuštaju se na jednoj, glavnoj ispusnoj građevini prije središnjeg uređaja za pročišćavanje.

Procijenjeno je da je na sustav javne odvodnje spojeno oko 4.000 ES – oko 1.800 kućanstava i oko 190 pravnih osoba, a kapacitet izgrađenog uređaja je 5.200 ES.
Osim nužnosti postizanja kvalitetnijeg urbanog standarda, jedan od vrlo bitnih razloga za opremanje grada potrebnim sustavom gradske kanalizacije je i potreba zaštite čovjekovog okoliša i prirodnih resursa ovog područja. Naime, rijeka Novčica, koja predstavlja prirodni recipijent otpadnih voda grada Gospića, dio je ukupnog sliva ličkog platoa, koji gravitira prema vodoopskrbnom sustavu Sjevernog Primorja. Vode ovog sliva zbog nedostatka vode za vodoopskrbu Sjevernog Primorja i otoka koriste se za vodoopskrbu područja od Senja do Karlobaga, uključujući otoke Pag i Rab, te time predstavljaju značajan faktor budućeg razvitka. Stoga je potrebno do maksimuma sačuvati čistoću i kvalitetu voda i njihovu pogodnost za vodoopskrbu. Ovo uvjetuje nužnost da se otpadne vode grada Gospića ne ispuštaju izravno u postojeći vodotok – rijeku Novčicu, već je obavezno njihovo pročišćavanje.

Središnji uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) grada Gospića smješten je na predjelu Budžak u Gospiću ali uređaj nije stavljen u pogon. Uređaj je projektirala tvrtka HIDROINŽENJERING iz Ljubljane 1985. Godine. Prije početka Domovinskog rata bio je u visokom stupnju gotovosti  za prvu etapu opterećenja od 16.500 ES, s time da su ulazne građevine uređaja izvedene za II etapu od 33.000 ES. Godine 1996. Izrađen je projekt sanacije uređaja zbog devastacije dijela opreme u ratnim uvjetima. Pored toga potrebno je bilo preprojektirati uređaj obzirom na novo stanje ulaznog opterećenja od 5.200 ES umjesto 16.500 ES. Središnji uređaj ima dijelove za mehaničku obradu - predtretman, biološku obradu, anaerobnu digestiju mulja i dehidraciju mulja s ciljem da se zadovolje kriteriji ispuštanja otpadnih voda u vodotok Novčicu.

Trenutno je u realizaciji dovođenje UPOV-a u funkcionalno stanje i puštanje u rad koje planiramo za početak 2015. godine nakon što se obavi probni rad.

Pražnjenje sadržaja sabirnih i septičkih jama s područja kojim upravlja komunalno društvo sada se obavlja na postojećoj glavnoj ispusnoj građevini ili na izlaznom revizijskom oknu u sklopu središnjeg uređaja.
Za zaokruživanje kanalizacijske mreže, što će se aplicirati prema EU fondovima, potrebno je izgraditi slijedeće dijelove sustava:

  1. Jugoistočni dio grada: ulice Bilajska, Lipovska, Ribnička, Crikvenička, Riječka Ishođena Potvrda glavnog projekta
  2. Južni dio grada između ulica Bilajske i Jasikovačke Izrađen Idejni projekt
  3. Budačka ulica s priključnim ulicama
    Pred ishođenjem lokacijske dozvole
  4. Ulica Karla Brkljačića, Popa Nikole Mašića i Senjskih žrtava
    Ishođena Potvrda glavnog projekta
  5. Rubni dijelovi naselja Gospić - nastavak ulica Kaniške, Smiljanske, Kralja Tomislava, Petra Svačića, Čanić Gaj,... Nije započela izrada dokumentacije

Lički Osik

Kanalizacija Licki Osik
Kanalizacija Licki Osik

Lički Osik – Sustav javne odvodnje otpadnih voda u naselju Lički Osik datira od nastanka samog naselja sredinom 50-ih godina prošlog stoljeća. Naselje ima preko 600 stanova u kojima zasad živi oko 2000 stanovnika, a u perspektivi može živjeti oko 3000 stanovnika kad se obnove sve zgrade.
Kako je to područje bilo pod okupacijom tijekom Domovinskog rata i kako taj sustav nije nikad bio na upravljanju i održavanju u komunalnom društvu do 1995. godine isti je bilo jako teško održavati u funkcionalnom stanju te se prije pet godina pristupilo njegovoj rekonstrukciji. U cijelosti je napravljena nova kolektorska mreža fekalne kanalizacije u duljini 6,1 km poliesterskim cijevima, rekonstrukcija priključaka u podrumskim dijelovima te trokomorna septička jama s preljevom. Sustav oborinske odvodnje izgrađen je kao zaseban.
Za zaokruživanje sustava potrebno je izgraditi uređaj za pročišćavanje za opterećenje od 3.500 ES, a kako je recipijent korito potoka koje je jednim dijelom godine potpuno suho razmišlja se o primjeni tehnologije koja omogućava III. stupanj pročišćavanja otpadnih voda koje bi se nakon toga mogle koristiti i za polijevanje sportskih terena u čijoj blizini bi bila lokacija UPOV-a.
Kolektorska mreža se eventualno može još izgraditi do tvorničkog kruga nekadašnje tvornice MOL i nove hale cinčaone za vruće pocinčavanje ITALIKACINK koje imaju zasebne sustave.

Perušić

Kanalizacija Perusic
Kanalizacija Perusic

Perušić – U mjestu Perušić izvedena je nova kanalizacija središnjeg, najgušće naseljenog dijela mjesta, te kanalizacija Perušić – Kvarte. Izgradnja navedene mreže realizirana je posljednjih nekoliko godina prema unaprijed utvrđenom konceptu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. U okviru izgrađene mreže nalaze se četiri (4) crpne stanice. Sustav je koncipiran kao razdjelni, a ukupna duljina izgrađene mreže je oko 8,5 km.

Izgrađen je i membranski uređaj za pročišćavanje za opterećenje od 1.200 ES, ali kako uređaj, tako niti kolektorska mreža nemaju ishođenu uporabnu dozvolu, sve fekalne vode promatranog područja se još uvijek, putem septičkih jama nekontrolirano ispuštaju u teren. Primjena MBR tehnologije omogućava III. stupanj pročišćavanja otpadnih voda zbog dispozicije pročišćene vode u korito potoka koje je jednim dijelom godine potpuno suho.
Sustav odvodnje izgrađen je i u poslovnoj zoni ''Konjsko Brdo'' i završava bio diskom, a obzirom da je udaljenost zone od naselja Perušić prevelika, neracionalno je planirati njihovo povezivanje. Takva mogućnost bi se mogla analizirati u budućnosti kad budu poznati svi korisnici i njihove djelatnosti kao i opterećenja koja će stvarati – zasad je prisutan samo LIDL HRVATSKA sa svojim regionalnim skladištem.
Za zaokruživanje kanalizacijske mreže potrebno je izgraditi sustav u naseljima Bukovac i Prvan Selo u ukupnoj duljini 4.810,10 m, od čega je 460,00 m tlačnog cjevovoda spojenog na tri crpne stanice – za navedeni sustav izrađen je glavni projekt i ishođena potvrda glavnog projekta.
Okosnica projektnih rješenja je projekt Kanalizacija Perušić – I. Etapa, glavni projekt br. 158/95-I (Hidro consult d.o.o. – Rijeka, 1996.).