Registar ugovora

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 01.01.2018. godine

Sukladno članku 6. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2018. godine,  naručitelj je dužan ustrojiti registar ugovora i okvirnih sporazuma za predmete nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna u roku od 30 dana od dana sklapanja prvog ugovora ili okvirnog sporazuma te je isti obvezan ažurirati prema potrebi, a najmanje jednom u 6 mjeseci.

Sukladno odredbama Pravilnika, naručitelj USLUGA d.o.o., ustrojio je Registar ugovora i okvirnih sporazuma za predmete nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kn te ga je objavio u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu Registar ugovora i okvirnih sporazuma preuzeti na internetskoj adresi https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ .

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine