Pročišćavanje otpadnih voda

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Gospić pušten je u probni rad nakon sanacije i dovođenja u funkcionalno stanje, 15. prosinca 2014. godine. Uređaj je projektiran i izrađen prema kapacitetu od 5200 ES (ekvivalent stanovnika), a pročišćavanje otpadne vode mješovitog kanalizacijskog sustava grada Gospića provodi se u dva stupnja, mehanički i biološki.

1
1
2
2

Glavni dijelovi uređaja za pročišćavanje su: dovodni kanal u kojem je smještena gruba mehanička rešetka, fina automatska rešetka (sito), aerirani pjeskolov-mastolov, stanica za prihvat sadržaja septičkih jama, dva bioaeracijska bazena, sekundarna taložnica, crpna stanica za recirkulaciju mulja, zgušnjivač viška mulja i postrojenje za strojnu dehidraciju mulja.

3
3

Mehanički stupanj pročišćavanja otpadnih voda podrazumijeva uklanjanje krupnih raspršenih i plutajućih otpadnih tvari iz voda, a uključuje grubu i finu rešetku, te pjeskolov-mastolov. Otpadna voda sa glavnog kolektora dolazi na grubu rešetku (veličina svijetlih otvora = 50 mm) kontroliranim protokom, te se pužnim crpkama dovodi do finog sita (veličina svijetlih otvora = 3 mm). Ovo je najjednostavniji i obavezni proces odvajanja plutajućih tvari (papir, lišće, plastika...) iz vode. Nakon prolaska kroz finu rešetku otpadna voda dolazi u aerirani pjeskolov-mastolov. U ovom objektu odvijaju se procesi isplivavanja i taloženja istovremeno, pri čemu se pomoću raspršenog zraka odvajaju masti, ulja i pijesak. Pomoću pokretnog mosta sa zgrtačima masti i ulja odlažu se u za to predviđeni kontejner, a pijesak se dodatno obrađuje u klasireru pijeska u kojem se odvaja od vode. Pijesak pužnim transporterom dolazi do kontejnera, a odvojena voda na sami početak sustava.

4
4
5
5
6
6
9
9
7
7
8
8
10
10

Biološki stupanj pročišćavanja otpadne vode se sastoji od dva bioaeracijska bazena i sekundarne taložnice. Voda iz pjeskolova-mastolova dolazi u prvi bioaeracijski bazen korisnog volumena 349 m3. U tom bazenu nalaze se dva uronjena aeratora pomoću kojih se, osim aeracije, odvija i miješanje. U drugom bazenu nalaze se tri uronjena aeratora, a volumen bazena je 655 m3. Oba bazena opremljena su O2 sondom za mjerenje kisika. Biološki stupanj pročišćavanja temelji se na procesima razgradnje organskih čestica pomoću mikroorganizama. Kompleksna biocenoza aerobnih i fakultativno anaerobnih mikroorganizama, koja je sastavljena od različitih skupina bakterija i drugih mikroorganizama naziva se „aktivni mulj“.

12
12
11
11
13
13
15
15
14
14

Spojnim kanalom pročišćena voda iz drugog bioaeracijskog bazena dolazi u sekundarnu taložnicu (V = 354 m3). U sekundarnoj taložnici aktivni mulj se taloži i vakuum pumpom prenosi u kanal iz kojeg gravitacijskim padom dolazi u crpnu stanicu za recirkulaciju mulja, a pročišćena voda preko preljevnog praga prelazi u izlazni mjerni kanal tipa Khafagi-Venturi u kojem se mjeri protok vode koji na kraju otječe u recipijent. Recirkulacijskom crpkom aktivni mulj se vraća u prvi bioaeracijski bazen sve dok se u internom laboratoriju ne utvrdi određena koncentracija suhe tvari, te se, kada ona bude dovoljno velika, aktivni mulj prebacuje u zgušnjač mulja putem automatskih ventila. Na taj se način „višak mulja“ izdvaja iz procesa i prije konačnog odlaganja odvodi na obradu mulja.

20
20
21
21
16
16
17
17
18
18
19
19

Obradom mulja smanjuje se volumen mulja, odnosno iz njega se uklanja što više vode. Proces kojim se na uređaju u Gospiću obrađuje mulj naziva se dehidracija mulja. Obrada mulja započinje u gravitacijskom zgušnjaču mulja u kojem se mulj ugusti te se uklanja nadmuljna voda. Ugušćeni mulj pumpama se odvodi do sustava za strojnu dehidraciju mulja. U ovom načinu obrade mulj se intenzivno miješa s polielektrolitom u svrhu formiranja krupnijih flokula mulja i lakšeg odvajanja nadmuljne vode.

23
23
22
22

Na samom početku uređaja smještena je prihvatna fekalna stanica koja omogućuje da se na uređaj cisternama dovozi sadržaj septičkih jama i jednako kvalitetno pročišćava. Ova stanica sadrži sito na kojem se zadržava krupni otpad, a voda odlazi na početak procesa pročišćavanja, na grubu rešetku. 

24
24
25
25
26
26

Pomoću dva automatska uzorkivača, na ulazu i izlazu uređaja, voda se uzorkuje kroz 24 sata te se takav kompozitni uzorak analizira u internom fizikalno-kemijskom laboratoriju. Provode se fizikalno-kemijske analize, pri čemu se određuju parametri poput pH vrijednosti, otopljenog kisika, provodljivosti, suspendirane tvari, KPK, BPK5, i dr. Osim toga, rad uređaja kontrolira i ovlašteni laboratorij Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. 

27
27
28
28
29
29
30
30
31
31

Cijeli uređaj za pročišćavanje otpadnih voda prati se pomoću nadzorno-upravljačkog sustava (NUS) kojim je obuhvaćena sva oprema, a uređajem se gotovo u cijelosti upravlja automatski. U upravnom objektu nalazi se razvodna stanica s razvodnim ormarom.

32
32
33
33
34
34

U sklopu sanacije uređaja izgrađena je nova pristupna cesta, a uređaj je dodatno opremljen hidrostanicom za podizanje tlaka u vodoopskrbnoj i hidrantskoj mreži, dizel agregatom za rezervno napajanje kako bi u slučaju nestanka struje uređaj mogao nesmetano funkcionirati te video nadzorom radi sigurnosti.

35
35
36
36
37
37

U svrhu izdavanja uporabne dozvole, 14. svibnja 2015. godine obavljen je tehnički pregled, a UPOV Gospić sa zaposlenicima Usluge d.o.o. i predstavnici izvođača radova spremni su za svečano otvorenje i dane otvorenih vrata kako bi zainteresiranoj javnosti, građanima i udrugama prezentirali i objasnili rad uređaja.