Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15).

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informacijama podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva:

  • putem pošte na adresu: USLUGA d.o.o., Bužimska 10, 53000 Gospić
  • elektroničkom poštom na adresu: [email protected]
  • donijeti osobno u USLUGA d.o.o., Bužimska 10, 53000 Gospić

Službenik za informiranje:

Marina Klobučar, struč. spec. ing. sec.

Kontakt: 053/646-129

E-mail: [email protected]

Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka regulirana je Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i važećim Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Stjepan Pavelić

Kontakt: 053/646-131

E-mail: [email protected]

Povjerljiva osoba:

Ana-Marija Zdunić, mag. iur.

Kontakt: 053/646-132

E-mail: [email protected]

Dokumenti i zakoni:

Zakon o pravu na pristup informacijama
04. studenog 2022. 391,61 KB
Politika zaštite osobnih podataka
04. studenog 2022. 438,51 KB
Prava ispitanika
04. studenog 2022. 182,55 KB
Odluka o imenovanju povjerljive osobe
12. siječnja 2023. 50,76 KB