PREZENTACIJA STUDIJE IZVEDIVOSTI SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA- Aglomeracija Gospić - Lički Osik - Perušić

Dana 3. ožujka 2016. godine u Kulturno informativnom centru u Gospiću održana je prezentacija dosad izvršenih aktivnosti na izradi Studije izvedivosti za SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA - AGLOMERACIJA GOSPIĆ-LIČKI OSIK-PERUŠIĆ.

Prezentaciju je ispred izrađivača studije tvrtke WYG savjetovanje d.o.o. iz Zagreba održao konzalting inženjer Josip Jozić.

Nositelj projekta je USLUGA d.o.o. kao isporučitelj vodnih usluga, partneri u projektu su Grad Gospić i Općina Perušić.

Prezentaciji, koja je bila medijski popraćena, bili su nazočni:

 • župan Ličko - senjske županije Milan Kolić
 • v.d. direktor Hrvatskih voda, VGO Rijeka Vanja Rački sa suradnicima
 • voditeljica Službe za podršku u pripremi i provedbi EU projekata u Hrvatskim vodama, VGO Rijeka Aida Bilić - Mudrovčić
 • gradonačelnik Grada Gospića gosp. Petar Krmpotić sa suradnicima
 • zamjenik načelnika Općine Perušić Dragan Hećimović sa suradnicima
 • predsjednik Nadzornog odbora USLUGE d.o.o. Luka Matijević
 • direktor USLUGE d.o.o. Milan Devčić sa suradnicima
 • uži projektni tim: Tomislav Koričan iz Hrvatskih voda, VGO Rijeka kao voditelj i Pavao Pavelić iz Grada Gospića kao član.
 • Prezentaciju je u ime USLUGE d.o.o. kao zamjenik direktora i kao član užeg projektnog tima otvorio Mile Uremović.

Pozdravio je nazočne i zaželio im dobrodošlicu te uvodno o osnovnim detaljima studije rekao:

''Studija je dio projekta kojim će se zadovoljiti Direktiva o kakvoći vode za piće i Direktiva o pročišćavanju gradskih otpadnih voda što se treba realizirati kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija za financijsko razdoblje Europske unije 2014-2020 čime će se postići dva specifična cilja:

 • Razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja vode i Poboljšanje javnog vodoopskrbnog sustava sa svrhom osiguranja kvalitete i sigurnosti opskrbe pitkom vodom.

 Navedene direktive su dio europskog zakonodavstva i implementirane su u naše nacionalno zakonodavstvo.

U suradnji s Hrvatskim vodama izrađen je projektni zadatak za izradu studije izvedivosti, izradu projektne dokumentacije i izradu aplikacije za prijavu projekta za sufinanciranje iz EU fondova. Nakon toga izvršen je postupak javne nabave za izradu studije izvedivosti temeljem kojeg je zaključen ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem tvrtkom WYG savjetovanje d.o.o. Realizacija ugovora će ukupno trajati godinu dana, a završetak je krajem travnja ove godine. Vrijednost ugovora je 1.445.000,00 kn bez PDV-a od čega je učešće Hrvatskih voda 90%, a USLUGE d.o.o. 10%. Stoga koristim ovu priliku da se posebno zahvalimo Hrvatskim vodama kako na financijskoj, tako i na stručnoj pomoći u realizaciji ovog projekta.

Obuhvat projekta uključuje Grad Gospić i Općinu Perušić, prezentacija je sastavni dio procedure izrade studije, a cilj je detaljnije upoznati predstavnike JLS i javnost s tehničkim i financijskim pokazateljima projekta, kao i budućim koracima u realizaciji projekta. Posebno skrećem pozornost na financijsko sudjelovanje JLS u realizaciji projekta i povećanje cijene vodnih usluga nakon njegove realizacije.''

Nakon toga pozvao je konzalting inženjera Josipa Jozića da započne s prezentacijom.

Prezentacija je sadržana u sljedećim poglavljima:

 1. UVOD / ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE
 2. ANALIZA POTREBA
 3. DEFINIRANJE AGLOMERACIJE
 4. TEHNIČKE VARIJANTE
 5. PLAN PROVEDBE I NABAVE
 6. SUFINANCIRANJE EU FONDOVA
 7. POVEĆANJE CIJENE VODNE USLUGE

Planom provedbe vodnokomunalnih direktiva na području obuhvata definirane su preliminarne aglomeracije Gospić, Lički Osik i Perušić za koje je rok za ispunjenje zahtjeva direktive 91/271/EEZ do 31.12.2023., pa je jedan od ključnih elemenata studije analiza isplativosti spajanja navedenih aglomeracija u jednu.

slika1
slika1

U tu svrhu izvršena je opcijska analiza koja je dala pet varijantnih rješenja:

Sustav odvodnje V1
10. prosinca 2020. 15,57 MB
 1. Sva naselja na području aglomeracije spajaju se na UPOV Gospić
Sustav odvodnje V2.1
10. prosinca 2020. 19,95 MB
 1. Naselja Smiljan, Kaniža Gospićka i Gospić spajaju se na UPOV Gospić
 2. Naselja Budak, Lički Osik, Prvan Selo, Perušić i Kvarte spajaju se na UPOV Perušić
Sustav odvodnje V2.2
10. prosinca 2020. 19,95 MB
 1. Naselja Smiljan, Kaniža Gospićka i Gospić spajaju se na UPOV Gospić
 2. Naselja Budak, Lički Osik, Prvan Selo, Perušić i Kvarte spajaju se na UPOV Lički Osik
Sustav odvodnje V3
10. prosinca 2020. 19,94 MB
 1. Naselja Smiljan, Kaniža Gospićka, Gospić, Budak i Lički Osik spajaju se na UPOV Gospić
 2. Naselja Prvan Selo, Perušić i Kvarte spajaju se na UPOV Perušić
Sustav odvodnje V4
10. prosinca 2020. 19,94 MB
 1. Naselja Kaniža Gospićka, Smiljan i Gospić se spajaju na UPOV Gospić
 2. Naselja Budak i Lički Osik se spajaju na UPOV Lički Osik
 3. Naselja Prvan Selo, Perušić i Kvarte spajaju se na UPOV Perušić

U svakoj od ovih varijanti predviđa se također spajanje većih potrošača koji se nalaze u naseljima Konjsko Brdo i Široka Kula.

Kao najbolja varijanta predložena je Varijanta 1 

Osnovni tehnički i financijski pokazatelji za tu varijantu su:

Otpadne vode čitave aglomeracije transportiraju se na postojeći uređaj otpadnih voda u Gospiću. Predviđeno je proširenje kanalizacijske mreže za 48 km te izgradnja 10 crpnih stanica s pripadajućim tlačnim cjevovodima duljine 6,5 km. Zbog proširenja sustava, a time i povećanja broja korisnika, potrebno je povećati kapacitet uređaja na 15.300 ES.

Ukupni investicijski troškovi, koji uključuju i rekonstrukciju i/ili izgradnju 12 km vodovoda i jedne crpne stanice, izgledali bi ovako:

slika2
slika2

a financiranje ovako:

sliak3
sliak3

Sve skupa će izazvati i povećanje cijene vodnih usluga jer je projektno razdoblje trideset godine te se moraju osigurati sredstva za sve troškove i održavanje tijekom tog razdoblja. Kako je vidljivo iz sljedećih tabela cijena vodnih usluga za potrošače kojima se pružaju usluge vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja porast će s 13,92 kn/m3 na 21,29 kn/m3.

slika4
slika4
slika5
slika5

Ovakvo povećanje predstavlja manje od 3% NRD-a (neto raspoloživog dohotka kućanstva), što znači da stanovnici Grada Gospića i Općine Perušić sebi mogu priuštiti takav trošak jer je to prema zakonodavnom okviru granica do koje se može podizati cijena vodnih usluga.

slika6
slika6

Nakon završetka prezentacije povela se rasprava u kojoj su sudjelovali, uz konzalting inženjera i članovi projektnog tima te v.d. direktor Hrvatskih voda, VGO Rijeka Vanja Rački,  voditeljica Službe za podršku u pripremi i provedbi EU projekata u Hrvatskim vodama, VGO Rijeka Aida Bilić – Mudrovčić, gradonačelnik Grada Gospića Petar Krmpotić, zamjenik načelnika Općine Perušić Dragan Hećimović te Stipe Mudrovčić iz Zavoda za prostorno uređenje Ličko – senjske županije.

Zaključci su sljedeći:

 • do 10. ožujka 2016. mogu se dostaviti pismena očitovanja (zahtjevi, prijedlozi,…) u USLUGA d.o.o.
 • u tjednu od 14. do 18. ožujka 2016. U VGO Rijeka će se održati sastanak užeg projektnog tima s čelnicima JLS Gospić i Perušić u Službi za podršku u pripremi i provedbi EU projekata u Hrvatskim vodama
 • da se razmotri prolongiranje prezentacije studije izvedivosti pred JASPERS* stručnjacima za mjesec travanj 2016., a završetak studije do kraja svibnja 2016.

Jasno je naglašeno da prezentirani dio studije može doživjeti izmjene i/ili dopune i da studija mora biti prihvaćena od strane JASPERS stručnjaka te od Gradskog, odnosno Općinskog vijeća JLS Gospić i Perušić.

*) JASPERS - zajednička pomoć za potporu projektima u europskim regijama (“Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions”), je instrument tehničke pomoći Europske komisije kreiran u suradnji s Europskom investicijskom bankom (EIB-om) i Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD-om) za podršku infrastrukturnim projektima.

Prezentacija je medijski popraćena, pa ovdje možete pogledati kako su informacije o prezentiranoj studiji izvedivosti prenijeli drugi mediji.

Ličke novine

http://www.licke-novine.hr/LSZ%202016/LSZ.html#n13

Lika Online 

http://www.lika-online.com/odrzana-prezentacija-studije-izvodljivosti-dogradnje-sustava-odvodnje-grada-gospica-i-opcine-perusic

Gs press

http://www.gspress.net/aglomeracija-gospic-licki-osik-perusic 

Regionalni dnevnik HTV-a za korisnike multimedijske usluge HRTi (oko 19. minute od početka) ili video snimka priloga s mobilnog uređaja